Protetická stomatológia

65,00 

Kniha je momentálne vypredaná, čoskoro pripravujeme reedíciu.

Ide o slovensko-českú odbornú monografiu a učebnicu zameranú na stomatoprotetickú liečbu. Je určená študentom zubného lekárstva, zubným lekárom, študentom zubnej techniky a zubným technikom.

Rozsah : 23 kapitol, 1000 strán, vyše 1400 farebných obrázkov, RTG snímkov, kresieb a grafov. Na práci sa zúčastnil zostavovateľ, 7 hlavných autorov a 53 spoluautorov – odborníkov protetickej stomatológie a iných stomatologických a lekárskych odborov slovenskej a českej republiky z univerzitných, klinických a ambulantných stomatologických pracovísk, ako aj zubných technických laboratórií.

Nie je na sklade

Katalógové číslo (SKU): 1 Kategórie:

Popis

V úvodoch predchádzajúcich monografií z r.1999, 2006 a 2011 sme písali o rýchlom vývoji techniky, technológií, materiáloch, spôsoboch liečby medicínskeho odboru – Protetickej sto- matológie. Aj z tohto dôvodu sme si opäť sadli ku počítaču, prehodnotili staré a nové metódy liečby, naše porovnali so zahraničnými. Samozrejme, mnohé „staré“ princípy sú stále platné a asi aj dlho budú. Výsledky sme spracovali v tomto vydaní Protetickej stomatológie.

Teší nás, že sa k nám pridali aj ďalší kolegovia a kolegyne a priniesli výsledky svojich prác. Vniesli čerstvý závan do protetiky a pozitívne obohatili úroveň monografie.

Táto práca sa od predchádzajúcich, v úvode spomenutých, svojou filozofiou líši. Z hlavných odlišností uvádzame:

 • protetická stomatológia nie je len odbor techniky, technológií a materiálov. Je to odbor o ich využití v živom organizme, o kontakte so živými tkanivami. Nie náhodou sú hlav- nými autormi tejto práce protetici a významná odborníčka v parodontológii. Problémy protetiky a účinnosti liečby sú okrem mnohých rôznych hľadísk do veľkej miery záleži- tosťou stavu, odolnosti a imunity organizmu, lokálne parodontu pred, počas a po ukon- čení liečby, dlhodobej funkcie náhrad a potláčania fokálnej infekcie. Sme radi že, mnohí kolegovia sa zaoberajú vzťahom zubov so stavom organizmu, alebo aj opačne,
 • pri rozdelení protetických náhrad je uvedená nová kategória: Náhrady šetriace tvrdé zubné tkanivá. Ukazuje sa, že aj týmto smerom sa bude vývoj liečby uberať,
 • na rozdiel od minulosti, kde snímateľné náhrady boli v jednom koši, my sme snímateľné náhrady rozdelili:
 • na náhrady „klasické“ snímateľné, zakotvené svojimi sponovými systémami v závislosti na prirodzenej kvalite, polohe, tvare a postavenia pilierových zubov
 • a na náhrady, kde ide o kombináciu snímateľných náhrad s fixnými. Je to zložitá proble- matika až do takej miery, že ju treba považovať ako ďalšiu kategóriu protetiky. Uviedli sme ju v samostatnej 17. kapitole a v 18.kapitole s názvom Celkové protézy v podkapi- tole Podopreté celkové protézy. Fixné náhrady okrem iných funkcií slúžia na zakotvenie snímateľných náhrad. Sú špeciálne upravované pre spojenie s nimi a takisto opačne, snímateľné náhrady majú prvky, ktorými sa zabezpečuje spojenie s fixnými a súčasne sa zabezpečuje aj retencia, stabilita a prenos žuvacieho tlaku. Spoločne musia tvoriť integ- rovaný funkčný, morfologický a estetický celok zubného oblúka. Odolnosť a životnosť zubov, retencia a stabilita náhrad, ako aj estetika je vyššia v porovnaní s „klasickými“ snímateľnými náhradami bez fixnej kombinácie,
 • upozorňujeme na nové keramické materiály, výborné vlastnosti skla, elektronické tech- nológie výroby náhrad, preprotetickú virtuálnu vizualizáciu výsledku liečby, lasery, detailnejšie vyšetrenia naprílad 3D RTG, mikroskopickú liečbu, pružné materiály atď. Neodpustíme si poznámku, že vo vyspelých krajinách (čo u nás bolo nedávno tiež bež- né) stále napríklad vo forme inlayí, onlayí, overlayií, koruniek a pod., nevylúčili z re- pertoáru drahé kovy pre ich baktéricídny účinok s malým výskytom (alebo žiadnym) hromadenia povlakov a sekundárnych kazov.

Implantáty si zasluhujú zvláštne rozsiahle štúdium, majú svoje oprávnenie a aj budúcnosť.

V knihe sú spomenuté okrajovo.
 Našou snahou a cieľom je posun životnosti chrupu a celkového zdravia človeka do čo
najväčšieho veku.

V Bratislave, Prešove a Košiciach, 2016.

Autori

Zostavovateľ

Martin Tvrdoň

Hlavní autori

Martin Tvrdoň
Eva Kovaľová
Pavel Andrik
Jiří Bittner
Boris Bílý
Milan Kotráň
Jana Mentelová

Spoluautori:

Michaela Apfelová
Ľudmila Bachratá
Anton Bachratý
Anton Bajan
Eva Bučeková- Schrammeková
Jiří Běl
Igor Čech, ml.
Mária Čižmarovičová
Eugen Ďurovič
Ivan Erdelský
Sabina Figuľová
Viliam Fischer
Petra Gengelová
Vlastimil Grauss
Tibor Gyurkovics
František Hlavačka
Monika Ivicová
Mária Janíčková
Michal Jaroš
Richard Jurkovič
Kristina Kardelis
Peter Kartík
Eleonóra Korčeková
Alena Kunová
Eugen Kurill
Marian Kyseľ
Juraj Lysý
Žaneta Majerníková
Amir Amiry Manesh
Ľubomír Michalko
Jozef Minčík
Iva Mondok-Poláková
Jozef Mračna
Monika Poláková
Pavel Poleník
Dušan Poruban
Lenka Roubalíková
Ľudovít Sinka
Tomáš Siebert
Margaréta Sláčiková
Táňa Sokolová
Peter Stanko
Stanislav Starzyk
Dagmar Statelová
Juraj Strecha
Blanka Suchancová
Marcela Šestáková
Jozef Šnegoň
Juraj Štillla
Romina Šuľanová
Andrej Thurzo
Ján Tulenko
Františka Volná

Plný zoznam všetkých autorov:

Plný zoznam všetkých autorov:

 • Prof. MUDr. Pavel Andrik, DrSc., I.stomatologická klinika, LF UK, Bratislava
 • MUDr. Michaela Apfelová, PhD Stomatologická klinika LF UK a OÚSA, Bratislava
 • Doc. MUDr.Anton Bachratý, DrSc, Klinika stomatológie a maxilifaciálnej chirurgie
  LF UK a OÚSA, Bratislava
 • MUDr.Ľudmila Bachratá, CSc, Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie
  LF UK a OÚSA, Bratislava
 • Prof.MUDr.Anton Bajan, DrSc, Klinika chorôb TBC, LFUK, Podunajské Biskupice
 • Mgr. Jiří Běl, Doctorseyes, Ostrava
 • Doc. MUDr. Jiří Bittner, CSc., Stomatologická klinika, Nová nemocnice, Hradec Králové
 • Doc. MUDr. Boris Bílý, CSc.,I.Stomatologická klinika, LF MU a FN u sv. Anny, Brno
 • MUDr.Eva Bučeková –Schrameková,CSc, Klinika Kardiochirurgie NUSCH, Bratislava
 • MUDr.Igor Čech,ml., Dentálne štúdio 2001, Piešťany,
 • MUDr. Mária Čižmarovičová, súkromná zubná ambulancia, Veľké Úľany
 • Doc. MUDr.Eugen Ďurovič,DrSc, I.Stomatologická klinika UPJŠ, Košice
 • Doc. MUDr. Ivan Erdelský, PhD, mim.prof.,Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
 • Prof. MUDr. Viliam Fischer,CSc, Klinika kardiochirurgie NUSCH, Bratislava
 • MUDr. Sabina Figuľová, Dr. Martin Zubná Klinika, Bratislava
 • MUDr.Petra Gengelová, CSc, Klinika Stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie JLF UK a
  UNM, Martin
 • MUDr.Vlastimil Graus, MPH, Súkromná zubná ambulancia, Bratislava
 • Dipl.z.t. Tibor Gyurkovics, Súkromná zub. technika Dental Studio Omega, Bratislava
 • MUDr. František Hlavačka, Dental Clinic, s.r.o, Šurany
 • MDDr. Monika Ivicová, Dr. Martin Zubná Klinika, Bratislava
 • MUDr.Mária Janíčková, PhD, Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie JLF UK
  a UNM, Martin
 • Ing. Michal Jaroš, EuDent.s.r.o.,Slovakia, Vrútky
 • MUDr. Richard Jurkovič, PhD, MPH, Zubné implantáty
 • MUDr.Kristina Kardelis, Dr. Martin Zubná Klinika, Bratislava
 • MUDr.Peter Kártik, I.Stomatologická klinika, FNsP L.Pasteura, Košice
 • MUDr. Eleonóra Korčeková, Súkromná stomatologická ambulancia, Nitra
 • Doc. MUDr. Milan Kotráň, CSc,mim.prof., I.Stomatologická klinika, LF UPJŠ, Košice
 • Doc.MUDr. Eva Kovaľová, PhD, Fakulta zdravotníckych odborov PU v Prešove
 • MUDr. Marian Kyseľ,PhD, FNSP Košice, I.Stomatologická klinika LF UPJŠ, Košice
 • BC, Dipl.z.t. Alena Kunová, Súkromná zubná technika, FNsP ak.L.Dérera, Bratislava
 • MUDr.Žaneta Majerníková, I.Stomatologická klinika LF UPJŠ, Košice
 • MUDr. Amir Amiry Manesh, D.D.S., Súkromná zubná ambulancia, Skalica
 • MUDr. Ľubomír Michalko, CSc, I.Interná klinika LFUK, Bratislava
 • MUDr.Jozef Minčík, PhD, súkromná stomatologická ambulancia, Košice
 • Doc. MUDr. Eugen Kurill, CSc, I. stomatologická klinika LF UK, Bratislava
 • MUDr. Juraj Lisý, PhD, Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LFUK a OÚSA,
  Bratislava
 • Doc. MUDr. Jana Mentelová, CSc., Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LFUK
  a OÚSA, Bratislava
 • Bc.Dipl.z.t. Iva Mondok-Poláková, Stoma Team, Praha
 • Doc. MUDr. Jozef Mračna, CSc, Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LFUK a
  OÚSA , Bratislava
 • MUDr. Monika Poláková, Súkromná zubná ambulancia, Skalica
 • Doc.MUDr. Pavel Poleník, CSc, Stomatologická klinika,Lékařská fakulta University
  Karlovy, Plzeň
 • MUDr. Dušan Poruban, CSc, Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chrirurgie LFUK a
  OÚSA , Bratislava
 • Doc. MUDr.Lenka Roubalíková, PhD.: Stomatologická klinika, LF MU a FN u sv.Anny,
  Brno
 • MUDr. Ľudovít Sinka, CSc, Klinika Dermatológie LFUK, Bratislava
 • MUDr.Tomáš Siebert, PhD, Dentálne centrum s.r.o, Trnava
 • MUDr. Margareta Sláčiková, CSc, Štátny zdravotný ústav, Bratislava
 • MUDr.Táňa Sokolová, CSc, Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LFUK
  a OÚSA, Bratislava
 • Prof. MUDr. Peter Stanko, CSc, Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LFUK
  a OÚSA, Bratislava
 • MUDr. Stanislav Starzyk,CSc, Starzyk s.r.o, Šurany
 • Doc. MUDr.Dagmar Statelová, PhD, mim.prof., Klinika stomatológie a maxilofaciálnej
  chirurgie JLF UK a UNM, Martin
 • MUDr.Juraj Strecha,PhD, Eurodent medima, Martin
 • MUDr. Blanka Suchancová,PhD, Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UK a
  OÚSA, Bratislava
 • MUDr.Marcela Šestáková, I. stomatologická klinika LF UPJŠ, Košice,
 • MUDr. Jozef Šnegoň, Neštátne zdravotnícke zariadenie, Stará Bystrica, okr. Čadca
 • MUDr. Juraj Štilla, Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie JLF a UNM, Martin
 • Romina Šuľanová, Dr. Martin Zubná klinika, Bratislava
 • MUDr. Andrej Thurzo, PhD, MPH, Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UK a
  OÚSA, Bratislava
 • Doc. MUDr. Martin Tvrdoň,CSc, Dr. Martin Zubná klinika, Bratislava
 • MDDr. Ján Tulenko, Dr.Martin Zubná klinika, Bratislava
 • Doc.MUDr.Stanislava Veselá, CSc, Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie
  LFUK a OÚSA, Bratislava
 • RNDr. Františka Volná, CSc, Ústav preventívnej a klinickej medicíny, Bratislava

Obsah

Úvod

Kapitoly:

 1. O protetickej stomatológii M.Tvrdoň, M.Apfelová
 2. Protetická stomatológia v úvode tretieho tisícročia. Predpokladaný vývoj protetiky a stomatológie M.Tvrdoň, A.Thurzo, J.Lisý, B.Suchancová, M.Čižmarovičová
  Počítače v medicínskej praxi D.Poruban
  Mikrostomatológia V.Graus
  Laserová fluorescenčná analýza diagnodent,diagnopen M.Čižmarovičová
  Preprotetická liečba ozónom M.Čižmarovičová
  Lasery a protetika M.Tvrdoň, P.Poleník
  Zobrazovacia technika 3-D A.Thurzo, J.Lisý, B.Suchancová
  Niektoré materiály,nástroje a prístroje používané v protetike a stomatológii M.Tvrdoň,T.Gyurkovics
 3. Dezinfekcia a sterilizácia v stomatológii F.Volná, M.Tvrdoň
 4. Rizikoví pacienti
  4.1. Úvod

  • 1.1. Predoperačná starostlivosť Ľ. Michalko
  • 1.2. Pacienti s ochorením kardiovaskulárneho systému V.Fischer,E.Bučeková-Schrammeková
  • 1.3. Niektoré ďalšie interné ochorenia. Diabetes maelitus. Zlyhávanie obličkových funkcií. Hematologické problémy Ľ.Michalko
  • 1.4. Protetické materiály a ľudský organizmus
   • 1.4.1. Alergia a iné hyperergické reakcie L.Sinka
   • 1.4.2. Nežiadúce účinky protetických materiálov P. Gengelová, D.Statelová, J.Štilla, M.Janíčková
  • 1.5. Niektoré infekčné choroby.
   • 1.5.1. Hepatitída B M.Sláčiková
   • 1.5.2. Syndrom získanej imunitnej nedostatočnosti P.Bakoss
   • 1.5.3. Klinické hľadisko AIDS Ľ.Sinka
   • 1.5.4.Tuberkulóza A.Bajan
  • 1.6. Onkologické aspekty v protetickej stomatológii D.Poruban
  • 1.7 Osteoporóza
   • 1.7.1. Osteoporóza všeobecne. Diagnostika a liečba Z.Killinger
   • 1.7.2. Osteoporóza čeľustných kostí E.Ďurovič
  • 4.2. Stomatologické ošetrenie tzv. rizikových pacientov T.Siebert
 5. Funkčné a mechanické hľadiská maxilofaciálneho orgánu P.Andrik, M.Tvrdoň
 6. Základy gnatológie J.Mentelová
  • 7.1. Vyšetrenie tváre a dutiny ústnej pacienta M.Tvrdoň, P.Andrik, M.Čižmarovičová A,Bachratý,Ľ.Bachratá, B.Suchancová, A.A.Manesh, M.Poláková, J.Běl
  • 7.2. Teleroentgenografia ako vyšetrovacia metóda v protetike M.Širolová
  • 8.1. Vyšetrenie chrupu s ochorením parodontu E.Kovaľová
  • 8.2. Analýza stavu zuba a parodontu E.Kovaľová
 7. Preprotetická príprava E.Kovaľová, M.Kotráň, J.Tulenko, E.Kurill, S.Figuľová, I.Longauerová, J.Mračna, D.Poruban, P.Stanko, J.Strecha, R.Jurkovič, B.Suchancová, J.Lisý,A.A.Manesh, M.Poláková, A.Thurzo, S.Veselá., J.Minčík, M.Tvrdoň
 8. Klasifikácia defektného zuboradia M.Tvrdoň
 9. Plánovanie protetickej liečby M.Tvrdoň, E.Kovaľová, P.Andrik, S.Figuľová
  Implantáty E.Kovaľová
 10. Zubné náhrady, rozdelenie M.Tvrdoň
 11. Všeobecná problematika fixných náhrad M.Tvrdoň, E.Kovaľová, J,Bittner, M.Kotráň, M.Jaroš
 12. Fixné náhrady jednotlivých zubov M.Tvrdoň, J.Bittner, L.Roubalíková, I.Mondok-Poláková, M.Kotráň, I.Čech ml., S.Figuľová, T.Gyurkovics, A.Kunová, Ž.Majerníková, M.Šestáková, J.Šnegoň, L.Tvrdoň st
 13. Fixné mostíky M.Tvrdoň, J.Bittner, M.Kotráň, A.Kunová
 14. Částečné snímatelné náhrady B.Bílý, M. Tvrdoň
  Pružné náhrady S.Starzyk, F.Hlavačka
 15. Kombinácia snímateľných náhrad s fixnými M.Tvrdoň, J.Bittner, B.Bíly
  • 17.1. Kombinácia náhrad s bočným ukotvením
  • 17.2. Podopreté čiastočné snímateľné protézy
  • 17.3. Defekty chrupu II. A III. triedy s veľmi atrofovaným alveolárnym Výbežkom
  • 18.1. Celkové protézy P.Andrik, M.Tvrdoň. S.Figuľová, M.Ivicová, K.Kardelis
  • 18.2. Atypické riešenia celkových protéz
  • 18.3. Podopreté celkové protézy
 16. Liečba chrupu s ochorením parodontu E.Kovaľová, M.Kotráň, M.Tvrdoň
 17. TMK, ochorenie, liečba M.Kotráň, J.Mentelová
 18. Gerontoprotetika M.Tvrdoň, M.Čižmarovičová
 19. Protetická liečba získaných a vrodených defektov orofaciálnej oblasti M.Apfelová, J.Vaško, T.Sokolová
 20. Imediátne náhrady, opravy náhrad, rebázy P.Andrik, J.Vaško, T.Sokolová, J.Šesták, M.Tvrdoň.

Register výrazov