Dôvod publikácie

V úvodoch predchádzajúcich monografií z r.1999,  2006 a 2011 sme písali o  rýchlom vývoji techniky, technológií, materiáloch, spôsoboch liečby medicínskeho odboru – Protetickej stomatológie. Aj z tohto dôvodu sme si opäť sadli ku počítaču, prehodnotili staré a nové metódy liečby, naše porovnali so zahraničnými. Samozrejme, mnohé „staré“ princípy sú stále platné a asi aj dlho budú. Výsledky sme  spracovali v tomto vydaní Protetickej stomatológie.
Teší nás, že sa k nám pridali aj ďalší kolegovia a kolegyne a priniesli výsledky svojich prác. Vniesli čerstvý závan do protetiky a pozitívne obohatili úroveň monografie.
Táto práca sa od predchádzajúcich, v úvode spomenutých, svojou filozofiou líši. Z hlavných odlišností uvádzame:

  • protetická stomatológia nie je len odbor techniky, technológií a materiálov. Je to odbor o ich využití v živom organizme, o kontakte so živými tkanivami. Nie náhodou sú hlavnými autormi  tejto práce protetici a významná odborníčka v parodontológii. Problémy protetiky a účinnosti liečby sú okrem mnohých rôznych hľadísk do veľkej miery záležitosťou stavu, odolnosti a imunity organizmu, lokálne parodontu pred, počas a  po ukončení liečby,  dlhodobej funkcie náhrad a potláčania fokálnej infekcie. Sme radi že, mnohí kolegovia sa zaoberajú vzťahom zubov so stavom organizmu, alebo aj opačne,
  • pri rozdelení protetických náhrad je uvedená nová kategória: Náhrady šetriace tvrdé zubné tkanivá. Ukazuje sa, že aj týmto smerom sa bude vývoj liečby uberať,
  • na rozdiel od minulosti uvádzame v samostatných kapitolách fixné rekonštrukcie koruniek zubov a fixné mostíky premosťujúce defekty chrupu
  • snímateľné náhrady boli pôvodne v jednom koši, my sme snímateľné náhrady rozdelili:
    • na náhrady „klasické“ snímateľné, zakotvené kotevnými sponovými systémami v závislosti na prirodzenej kvalite, polohe, tvare a postavenia pilierových zubov
    • a na náhrady, kde ide o kombináciu snímateľných náhrad s fixnými. Je to zložitá problematika, ktorá predstavuje ďalšiu frekventovanú kategóriu protetiky. Uviedli sme ju v samostatnej 17. kapitole a v 18.kapitole s názvom Celkové protézy v podkapitole Podopreté celkové protézy. Fixné náhrady okrem iných funkcií slúžia na zakotvenie snímateľných náhrad. Sú špeciálne upravované pre spojenie s nimi a takisto opačne, snímateľné náhrady majú prvky, ktorými sa zabezpečuje spojenie s fixnými a súčasne sa zabezpečuje aj retencia, stabilita a prenos žuvacieho tlaku. Spoločne musia tvoriť integrovaný funkčný,  morfologický a estetický celok zubného oblúka. Odolnosť a životnosť zubov, retencia a stabilita náhrad, ako aj estetika je vyššia v porovnaní s „klasickými“  snímateľnými náhradami bez fixnej kombinácie,
  • upozorňujeme na nové keramické materiály, výborné vlastnosti skla, elektronické technológie výroby náhrad, preprotetickú virtuálnu vizualizáciu výsledku liečby, lasery, detailnejšie vyšetrenia naprílad 3D RTG, mikroskopickú liečbu, pružné materiály atď. Neodpustíme si poznámku, že vo vyspelých krajinách (čo u nás bolo nedávno tiež  bežné) stále napríklad vo forme inlayí, onlayí, overlayií, koruniek a pod., nevylúčili z repertoáru drahé kovy pre ich baktéricídny účinok s malým výskytom (alebo žiadnym) hromadenia povlakov a sekundárnych kazov.

Implantáty si zasluhujú zvláštne rozsiahle štúdium, majú svoje oprávnenie a aj budúcnosť. V knihe sú spomenuté okrajovo.

Snahou a cieľom monografie je  posun životnosti chrupu a celkového zdravia človeka do čo najväčšieho veku.