Najnovšia publikácia

Protetická stomatológia

94,00 

Slovensko – česko – chorvátska monografia a učebnica je určená pre pregraduál – študentov lekárskych fakúlt, odbor stomatológia, postgraduálne štúdium pre lekárov – stomatológov, zubných technikov a orálne hygieničky.

Katalógové číslo (SKU): 2 Kategórie:

Popis

Keďže žijeme v období a prostredí globálnej vírusovej pandémie a stomatológovia sú v prvej línii nebezpečia kontaminácie. prvé kapitoly sa venujú tejto problematike. Okrem Covidu sú aj ďalšie vírusové a bakteriálne ochorenia, napríklad AIDS, Tuberkulóza, systémové stavy, alergie, srdcovo – cievne ochorenia, diabetes, ochorenia krvi, osteoporóza a iné., ktoré môžu byť často ovplyvnené ochoreniami v čeľustnotvárovej oblasti a naopak.

Samotná protetická liečba je zameraná na prevenciu vzniku a liečbu protetických defektov chrupu, čeľustných a tvárových vrodených a získaných defektov a temporomandibulárneho kĺbu. Liečebný proces si vyžaduje prípravu chrupu a čeľustí začínajúc hygienou, parodontológiou, konzervatívnou liečbou, endodonciou, dentálnou a čeľustnou chirurgiou a ortopedickou liečbou.

Okrem „klasickej“ protetickej liečby na rozdiel od predchádzajúcich učebníc je monografia zameraná aj na invazívnu protetickú liečbu implantátmi, ďalej sa po prvý krátpri vyšetrení pacienta uvádza aj algéziológia ako veda a odbor pre presnejšiu diagnózu chorobných procesov v čeľustnotvárovej oblasti, ďalej presnejšia diagnostika defektov chrupu a pod.

Z moderných technológií sa uvádzajú najnovšie hodnoty počítačovej technológie a ich uvedenie do siete, AI – umelá inteligencia, DM – dental monitoring, využitie 3D tlačiarní, a už ako samozrejmosť lasery, ambulantné a laboratórne skenery spojené s IT výrobou protetických náhrad, 3D diagnostika, mikrostomatológia.

Snahou a cieľom autorského kolektívu bolo pri liečbe pacienta posunúť klinický a vedný lekársky odbor protetickej stomatológie na najvyššiu možnú úroveň.

Autori

Zostavovateľ

Martin Tvrdoň

Hlavní autori

Martin Tvrdoň
Juraj Karovič
Eva Kovaľová
Milan Kotráň
Jiří Bittner
Boris Bílý
Pavel Andrik
Jana Mentelová

Spoluautori:

Matúš Adamička
Adriana Adamičková
Michaela Apfelová
Ľudmila Bachratá
Anton Bachratý
Anton Bajan
Pavol Bakoss
Tomáš Bernát
Eva Bučeková – Schrammeková
Jiří Běl
Ladislav Czakó
Igor Čech, ml.
Mária Čižmarovičová
Eugen Ďurovič
Ivan Erdelský
Sabina Figuľová
Viliam Fischer
Petra Gengelová
Vlastimil Graus
Tibor Gyurkovics
František Hlavačka
Adriana Hlavová
František Horn
Monika Ivicová
Marko Jakovac
Mária Janíčková
Zuzana Jánošíková
Michal Jaroš
Iva Jelavić
Richard Jurkovič
Kristina Kardelis
Peter Kartík
Eleonóra Korčeková
Alena Kunová
Eugen Kurill
Marian Kyseľ
Branislav Líška
Juraj Lysý
Žaneta Majerníková
Amir Amiry Manesh
Ľubomír Michalko
Jozef Minčík
Iva Mondok-Poláková
Jozef Mračna
Monika Poláková
Pavel Poleník
Dušan Poruban
Ján Postulka
Lenka Roubalíková
Ľudovít Sinka
Tomáš Siebert
Margaréta Sláčiková
Táňa Sokolová
Peter Stanko
Stanislav Starzyk
Dagmar Statelová
Dragan Stolica
Juraj Strecha
Blanka Suchancová
Marcela Šestáková
Jozef Šnegoň
Juraj Štillla
Romina Šuľanová
Andrej Thurzo
Ladislav Tvrdoň,st
MartinTvrdoň, ml.
Ján Tulenko
Františka Volná

Plný zoznam všetkých autorov:

MDDr. Matúš Adamička, Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK,
Bratislava, Dr. Martin zubná klinika, Bratislava
PharmDr. Adriana Adamičková, PhD., V. interná klinika LF UK a UN Bratislava
Prof. MUDr. Pavel Andrik, DrSc., I. stomatologická klinika, LF UK, Bratislava
MUDr. Michaela Apfelová, PhD., Stomatologická klinika LF UK a OÚSA, Bratislava
Doc. MUDr.Anton Bachratý, DrSc., Klinika stomatológie a maxilifaciálnej chirurgie LF UK
a OÚSA, Bratislava
MUDr. Ľudmila Bachratá, CSc., Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UK a OÚSA,
Bratislava
Prof. MUDr. Anton Bajan, DrSc., Klinika chorôb TBC, LFUK, Podunajské Biskupice
Prof. MUDr. Pavol Bakoss, DrSc., Ústav epidemiológie LFUK, Bratislava
Tomáš Bernát, poslucháč Lekárskej fakulty UK, IV..ročník všeob.medicíny, Bratislava
Mgr. Jiří Běl, Doctorseyes, Ostrava
Doc. MUDr. Jiří Bittner, CSc., Stomatologická klinika, Nová nemocnice, Hradec Králové
Doc. MUDr. Boris Bílý, CSc., I. Stomatologická klinika, LF MU a FN u sv. Anny, Brno
MUDr. Eva Bučeková-Schrameková, CSc., Klinika Kardiochirurgie NUSCH, Bratislava
Doc. MUDr. Ladislav Czakó, PhD, Klinika ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie LFUK
a UNB, Ružinov
MUDr. Igor Čech, ml., Dentálne štúdio 2001, Piešťany
MUDr. Mária Čižmarovičová, súkromná zubná ambulancia, Veľké Úľany
Doc. MUDr. Eugen Ďurovič, DrSc., I. Stomatologická klinika UPJŠ, Košice
Doc. MUDr. Ivan Erdelský, PhD, mim. prof., Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
Prof. MUDr. Viliam Fischer, CSc, Klinika kardiochirurgie NUSCH, Bratislava
MUDr. Sabina Figuľová, Dr. Martin Zubná Klinika, Bratislava
MUDr. Petra Gengelová, CSc, Klinika Stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie JLF UK a UNM,
Martin
MUDr. Vlastimil Graus, MPH, Súkromná zubná ambulancia, Bratislava
Dipl. z. t. Tibor Gyurkovics, Súkromná zub. technika Dental Studio Omega, Bratislava
MUDr. František Hlavačka, Dental Clinic, s. r. o, Šurany
Adriana Hlavová, poslucháčka III. roč. stomatológie LF UK, Bratislava
MUDr. František Horn, PhD., Národný ústav detských chorôb, Chirurgická klinika, Bratislava
MDDr. Monika Ivicová, Dr. Martin Zubná Klinika, Bratislava
Assoc. prof., DMD. Marko Jakovac, PhD, MSc, School of Dental medicine, University of Zagreb,
Croatia
Doc. MUDr. Mária Janíčková, PhD, Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie JLF UK
a UNM, Martin
MDDr. Zuzana Jánošíková, Dr. Martin zubná klinika, Bratislava
Ing. Michal Jaroš, EuDent. s. r. o., Slovakia, Vrútky
DMD Iva Jelavić, Aesthetica Dental Policlinic, Zagreb, Croatia
MUDr. Richard Jurkovič, PhD., MPH., Zubné implantáty
MUDr. Kristina Kardelis, Dr. Martin Zubná Klinika, Bratislava
PharmDr. Juraj Karovič, poradca predsedu VUC Košice, ACTIMEDIX SK, odborný zástupca
MUDr. Peter Kártik, I. Stomatologická klinika, FNsP L. Pasteura, Košice
MUDr. Eleonóra Korčeková, Súkromná stomatologická ambulancia, Nitra
Doc. MUDr. Milan Kotráň, CSc., mim. prof., I. Stomatologická klinika, LF UPJŠ, Košice
Doc. MUDr. Eva Kovaľová, PhD., Fakulta zdravotníckych odborov PU v Prešove
BC, Dipl. z. t. Alena Kunová, Súkromná zubná technika, FNsP ak. L. Dérera, Bratislava
Doc. MUDr. Eugen Kurill, CSc., I. stomatologická klinika LF UK, Bratislava
MUDr. Marian Kyseľ, PhD., FNSP Košice, I. Stomatologická klinika LF UPJŠ, Košice
MUDr. Juraj Lysý, PhD., Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LFUK a OÚSA,
Bratislava
MUDr. Branislav Liška, Odd. invazívnej kardiológie NÚSCH, Bratislava
MUDr. Žaneta Majerníková, I. Stomatologická klinika LF UPJŠ, Košice
MUDr. Amir Amiry Manesh, D. D. S., Súkromná zubná ambulancia, Skalica

Vydanie

Počet strán: 1116

Väzba: tvrdá

Dátum vydania: marec 2022

 

Obsah

Kapitoly

1. O protetickej stomatológii M. Tvrdoň, M. Apfelová
2. Protetická stomatológia a tretie tisícročie
2.1. Predpokladaný vývoj protetiky a stomatológie M. Tvrdoň, A. Thurzo, J. Lysý,
B. Suchancová, M. Čižmarovičová
2.2. Počítače v medicínskej praxi T. Bernát, D. Poruban
2.3. Umelá inteligencia T. Bernát, M. Tvrdoň
Využitie v medicíne. T. Bernát
Využitie v stomatológii M.Tvrdoň,
2.4. Kmeňové bunky – terapeutický prísľub inovatívnej medicíny? M. Adamička,
A. Adamičková
2.5. Mikrostomatológia V. Graus
2.6. Laserová fluorescenčná analýza, diagnodent, diagnopen M. Čižmarovičová
2.7. Preprotetická liečba a dezinfekcia ozónom M. Čižmarovičová
2.8. Lasery a protetika M. Tvrdoň, P. Poleník, J. Ohlasová
2.9 Zobrazovacia technika 3D A. Thurzo, J. Lysý, B. Suchancová
2.10. 3D tlačiarne T. Bernát , A. Hlavová
Princípy a využitie v medicíne T. Bernát
3D tlačiarne v stomatológii A.Hlavová
2.11. Niektoré materiály, nástroje a prístroje používané v protetike a stomatológii
M.Tvrdoň, T. Gyurkovics
3. Ochrana zdravia pri práci v odbore zubné lekárstvo J. Karovič, F. Volná, M. Tvrdoň
4. Rizikoví pacienti
Úvod
4.1. Vírusové ochorenia, Covid-19 J. Karovič
Praktické pripomienky k preventívnej ochrane pred šírením infekcie
v stomatológii M. Tvrdoň
Hypotetický názor na pôvod nových virogénnych ochorení v poslednom
desaťročí M. Tvrdoň, J. Karovič
4.2. Niektoré ďalšie infekčné choroby
Vírusová hepatitída typu B M. Sláčiková
Syndróm získanej imunitnej nedostatočnosti (epidemilógia) P. Bakoss
Klinické hľadisko AIDS Ľ. Sinka
Tuberkulóza A. Bajan
4.3 Predoperačná starostlivosť Ľ. Michalko
4.4 Chrup a kardiovaskulárny systém
Chrup a ochorenia kardiovaskulárneho systému V. Fischer, E. Bučeková
Profylaxia infekčnej endokarditídy B. Liška, J. Postulka
4.5. Niektoré ďalšie interné ochorenia Ľ. Michalko
4.6. Protetické materiály a ľudský organizmus
Alergia a iné hyperergické reakcie Ľ. Sinka
Nežiadúce účinky protetických materiálov P. Gengelová, D.Statelová, J. Štilla,
M. Janíčková
4.7. Onkologické aspekty v protetickej stomatológii D. Poruban
4.8. Osteoporóza
Osteoporóza všeobecne. Diagnostika a liečba Z. Killinger
Osteoporóza čeľustných kostí E. Ďurovič
4.9. Stomatologické ošetrenie rizikových pacientov T. Siebert

5. Funkčné a mechanické hľadiská maxilofaciálneho systému P. Andrik, M. Tvrdoň
6. Základy gnatológie J. Mentelová
7. Vyšetrenie tváre a ústnej dutiny M. Tvrdoň, P. Andrik, M. Čižmarovičová, A. Bachratý,
Ľ. Bachratá, B. Suchancová, A.A. Manesh, E. Korčeková, J. Běl, L. Czakó, M. Adamička,
Z. Jánošíková, M. Širolová, M. Tvrdoň, ml
7.1. Základné vyšetrenie M. Tvrdoň, P. Andrik
Morfologické a funkčné vyšetrenie tváre a žuvacieho ústroja
Extraorálne vyšetrenie
Intraorálne vyšetrenie
7.2. Vyšetrenie chrupu pacienta laserovou fluorescenciou M. Čižmarovičová
7.3. Algéziológia M. Tvrdoň. L.Czakó, M.Adamička, Z.Jánošíková
7.4. Chrup s ochorením parodontu P. Andrik
Kývavosť zubov
7.5. Vyšetrenie medzičeľustných vzťahov P. Andrik
Klasifikácia disgnácií A. Bachratý, Ľ.Bachratá, B. Suchancová
7.6. Biologický faktor P. Andrik, M. Tvrdoň
7.7. Bezzubé oblasti ústnej dutiny P. Andrik
7.8. Vyšetrenie slizníc pri podozrení na prekancerózy
Vyšetrenie priamou fluorescenčnou vizualizáciou P. Stanko, A. A. Manesh
Farbiace diagnostické testy slizníc
7.9. Základné rtg vyšetrenia chrupu a čeľustí M.Tvrdoň
Digitálny zobrazovací systém RVG E. Korčeková
7.10. Analýza štúdijných modelov
7.11. Počítače v základnom vyšetrení pacienta
7.12. Fonetické vyšetrenie
7.13. Fotozáznamy a ich analýza J. Běl
Ďalšie špeciálne vyšetrenia
7.14. DNA dôkaz parodontologických patogénov
7.15. Špeciálne rtg vyšetrenia čeľustí a lebky
7.16. Endoskopické vyšetrenie TMK
7.17. Analýza statickej oklúzie metódou fotooklúzie
7.18. Počítače pri špeciálnom vyšetrení a analýze
7.19. Nukleárna magnetická rezonancia
7.20 Sonografia
7.21 Vyšetrenie TMK fonendoskopom a snímačmi
7.22. Luminiscenčné vyšetrenie
7.23. Špeciálne objektívne fonetické testy
7.24. Vyšetrenie žuvacej funkcie chrupu
7.25. Elektromyografia
7.26. Tvárové oblúky
7.27. Densitometria
7.28. Videozátnamy
7.29. Histologické a cytologické vyšetrenia tkanív
7.30. Mikrobiologické vyšetrenie
7.31. Teleröntgenografia ako vyšetrovacia a diagnostická metóda v stomatoprotetike
M. Širolová
8. Preprotetická stomatologická liečba E. Kovaľová, M. Kotráň, E. Kurill, P. Stanko,
I. Longauerová, J. Mračna, D. Poruban, J. Strecha, R. Jurkovič, S. Veselá, J. Minčík,
B. Suchancová, J. Lysý, A. Thurzo, A.A. Manesh, S. Figuľová, J. Tulenko, M.Tvrdoň
8.1. Orálna hygiena E.Kovaľová
Protetika 2021.
8.2. Estetika M. Tvrdoň, M.Kotráň, J. Tulenko
8.3. Bielenie zubov M. Kotráň, M.Tvrdoň
8.4. Základné zásady vonkajšej estetickej úpravy zubov J. Tulenko
8.5. Konzervačné a endodontické ošetrenie zubov v rámci preprotetickej prípravy
S. Veselá, J. Minčík, M. Tvrdoň
8.6 Parapulpárne čapy pri nadstavbe vitálnych zubov R. Kotula
8.7. Preprotetická chirurgia P. Stanko, I. Longauerová, E. Kurill, J. Mračna,
D. Poruban, J. Strecha, R. Jurkovič, M. Tvrdoň
8.8. Chirurgické relatívne predĺženie korunky A. A. Manesh, M. Poláková
8.9. Medziodborová spolupráca protetika a čeľustného ortopéda B. Suchancová,
J. Lysý, A. Thurzo, M.Tvrdoň
9. Klasifikácia defektného chrupu. Doplnená úprava M.Tvrdoň, A. Hlavová
10. Plánovanie protetickej liečby
10.1 Treatment Planning – Digital Protocol M. Jakovac, D. Stolica, I. Jelačić
First Exam
Digital Design and Wax up
Mock up
10.2. Plánovanie protetickej liečby – komplexný pohľad E. Kovaľová
Analýza stavu zuba a stavu jeho parodontu pred protetickou liečbou
Stanovenie prognózy pilierov pred zaradením do protetickej náhrady
Typ zubných oblúkov, malpozície zubov, medzičeľustný vzťah P. Andrik
Najčastejší základný postup pri plánovaní liečby v skratke M. Tvrdoň
Dôležité zásady v indikáciách protetickej liečby
Využitie horných a dolných rezákov v protetike
Význam špičiakov pri plánovaní protetickej liečby
Význam záchrany a využitia molárov
Plánovanie zhotovenia náhrad u defektov chrupu I., II., a III. triedy
Bezzubé čeľuste
11. Všeobecná problematika zubných protetických náhrad M. Tvrdoň
1. Rozdelenie zubných náhrad
2. Vývoj protetických náhrad sa uberá
12. Všeobecná problematika fixných náhrad M. Tvrdoň, E. Kovaľová, J. Bittner, M. Kotráň,
M. Jaroš
Definícia M.Tvrdoň
Fixné náhrady a perodont E. Kovaľová
Výhody a nevýhody fixných náhrad M. Tvrdoň
Postupy pri zhotovovaní korunkových fixných náhrad J. Bittner, M.Tvrdoň
Preparace premolárů a molárů
Preparace frontálních zubů
Ochrana pilierových zubov v procese zhotovovania fixných náhrad M. Kotráň,
Ž. Majerníková, M. Šestáková, J. Šnegoň
Otiskování ve fixní protetice J. Bittner, M. Tvrdoň
Cerec – CAD/CAM systém na celokeramické rekonštrukcie zhotovené v jednom
sedení M. Jaroš
Ďalšie generácie CAD-CAM systému M.Tvrdoň
13. Rekonštrukcie klinických koruniek zubov M. Tvrdoň, J. Bittner, L. Roubalíková,
I. Mondok-Poláková, M. Kotráň, I. Čech ml., S. Figuľová, T. Gyurkovics, A. Kunová,
Ž. Majerníková, M. Šestáková, J. Šnegoň, L. Tvrdoň st.
Rozdelenie náhrad M. Tvrdoň
1. Náhrady s čiastočnou – šetrnou preparáciou klinickej korunky zuba M.Tvrdoň,
S. Figuľová, T. Gyurkowicz
Inlaye, onlaye, overlaye
Estetické fazety (škrupinky), živicové, kompozitné zhotovené priamo M. Kotráň
Kompozitné fazety so zachovaním pôvodného tvaru zuba s použitím razidlovej
matrice
Keramické estetické fazety zhotovené nepriamou metódou I. Čech, ml.
Poloplášťové kovové korunky (polkorunky) J. Bittner.
2. Korunky s úplnou preparáciou klinickej korunky zuba J. Bittner,
I. Mondok-Poláková, A. Kunová
Celoplášťové korunky kovové
Celoplášťová keramická korunka
Alumíniumoxidová korunka I. Mondok-Poláková
Zirkóniumoxidová keramika A. Kunová
Lítiumdisilikátová keramika M.Tvrdoň
Fasetové korunky J. Bittner
3. Rekonstrukce devitálních zubů a s poškozenou klinickou korunkou L. Roubalíková,
M. Tvrdoň, L. Tvrdoň st.
14. Fixné mostíky M. Tvrdoň, J.Bittner, M.Kotráň, A.Kunová
Definícia
Biomechanika fixních můstků J. Bittner
Ďalšie často sa vyskytujúce reálne detaily M. Tvrdoň
Indikace a kontraindikace fixních můstků J. Bittner, M. Tvrdoň
Mostíkové medzičleny M. Tvrdoň
Modelace mostíkových mezičlenů J. Bittner
Mostíkové medzičleny s tangenciálnou slizničnou plochou M. Tvrdoň, E. Čačová
Medzičleny fixných mostíkov v I.triede defektného chrupu so sklenenou bázou
M. Tvrdoň, A. Kunová
Spojenie medzičlenov s pilierovými konštrukciami
Prehľad rozdelenia fixných mostíkov M. Tvrdoň
1. Dočasné fixné – fixné mostíky
2. Fixné mostíky s predĺženou dobou funkcie až na desať – dvanásť rokov
3. Trvalé fixné mostíky J. Bittner, M. Tvrdoň
Fixné mostíky s čiastočnou preparáciou zubných tkanív pilierových zubov
Fixné mostíky bez preparácie pilierových zubov
Základní můstkové konstrukce J. Bittner, M. Tvrdoň
Riešenie defektov chrupu II. triedy fixnými mostíkmi
Systém sklenených pilierov ZX-27 po 10 ročnom používaní M. Kotráň
15. Částečné snímatelné náhrady B. Bílý, M. Tvrdoň
1. Hodnocení dutiny ústní před zhotovením částečné snímatelné náhrady B.Bílý
2. Společné konstrukční prvky částečných snímatelných náhrad
3. Snímatelné můstky
4. Dentomukózní náhrady a mukodentálne náhrady B.Bílý, M.Tvrdoň
5. Mukózní náhrady (deskové náhrady s mukózním přenosem žvýkacího tlaku)
6. Pracovní postupy při zhotovování částečných snímatelných náhrad
Hodnotenie čiastočných snímateľných náhrad M.Tvrdoň
7. Pružné snímateľné náhrady F. Hlavačka, A. Kunová, S. Starzyk, J. Šesták, M. Tvrdoň
16. Kombinácia snímateľných náhrad s fixnými M. Tvrdoň, P. Andrik, J. Bittner, B. Bílý,
S. Figuľová, M. Ivicová, K. Kardelis
16.1. Kombinácia náhrad s bočným ukotvením
Kombinácie snímateľných náhrad s fixnými M. Tvrdoň, B. Bílý
16.2. Podopreté náhrady M.Tvrdoň, P.Andrik, B.Bílý
16.2.1. Čiastočné podopreté snímateľné náhrady s dentálnym prenosom
žuvacieho tlaku
16.2.2. Čiastočné podopreté snímateľné náhrady so zmiešaným prenosom
žuvacieho tlaku na skrátenom zubnom oblúku – II. trieda defektov
chrupu, podopreté vysunutým ramenom
16.2.3. Čiastočné snímateľné náhrady podopreté strmeňmi u defektov chrupu
II. A,B,C,D triedy
16.3. Defekty chrupu II. a III.triedy s veľmi atrofovaným alveolárnym výbežkom
M. Tvrdoň, E. Kurill, J. Mračna, D. Poruban, A. Rovný
Zásady pre stavanie umelých zubov čiastočných snímateľných náhrad,
podopretých čiastočných snímateľných náhrad, celkových protéz
a podopretých celkových protéz M.Tvrdoň
17. 17.1. Celkové protézy P. Andrik, M. Tvrdoň.
1.1. Zhodnotenie útvarov ústnej dutiny vo vzťahu k celkovej protéze
1.2. Indikácie celkových protéz
1.3. Retencia celkových protéz
1.4 Mechanicko-fyzikálne pravidlá stavania umelých zubov
1.5. Pracovné fázy zhotovenia celkových protéz
1.6. Problematika navykania na protézy
1.7. Reakcia tkanív na celkové protézy17.2. Atypické riešenia celkových protéz
17.3. Celkové podopreté protézy
17.4 Imediátne protézy
18. Liečba chrupu s ochorením parodontu E.Kovaľová, M.Kotráň, M.Tvrdoň
1. Vyšetrenie chrupu s ochorením parodontu E.Kovaľová
2. Liečba parodontu mechanická, chemická a antibiotikami E.Kovaľová
3. Protetická liečba chrupu s ochorením parodontu M.Kotráň M. Tvrdoň
4. Dlahovanie zubov vo fixnej protetike
5. Dekapitácia M. Tvrdoň 6. Atypické mostíky M. Tvrdoň, M. Kotráň
7. Dlahovanie živicovými mostíkmi M. Kotráň
8. Lineárne trvalé fixné dlahovanie
9. Zvláštne spôsoby lineárneho dlahovania, atypické riešenia M. Kotráň,
M. Tvrdoň
19. Implantáty I. Čech, E.Kovaľová, M.Tvrdoň
1. Základy implantológie I. Čech
2. Implantáty E. Kovaľová
3. Orálna hygiena a implantáty E. Kovaľová
4. Implantáty z pohľadu protetika M. Tvrdoň
20. Ochorenia temporomangibulárneho kĺbu M.Kotráň. J. Mentelová, M. Kyseľ, P. Kártik
1. Klinická anatómia temporomandibulárneho kĺbu (TMK) J. Mentelová, M. Kotráň
2. Ochorenia temporomandibulárneho kĺbu M. Kotráň, J. Mentelová
3. Definícia a základná charakteristika (dodatok – skrátený prehľad) M. Kotráň,
M. Kyseľ, P. Kártik
4. Poruchy mobility sánky a auskultačné fenomény M. Kotráň, M. Kyseľ, P. Kártik
5. Artrogénne čeľustné kontraktúry M. Kotráň
21. Gerontoprotetika M. Tvrdoň, M. Čižmarovičová
Starostlivosť o staršiu generáciu v stomatologickej praxi M. Čižmarovičová
22. Protetická liečba získaných a vrodených defektov orofaciálnej oblasti M. Apfelová,
J. Vaško, T. Sokolová
Úvod
1. Získané defekty M. Apfelová
2. Príčiny vzniku získaných defektov tváre a ústnej dutiny
3. Terapia onkologických ochorení orofaciálnej oblasti
Zhotovenie maxilárneho obturátora (postresekčnej náhrady)
Defekty maxily
Protetické postupy pri zhotovení náhrad
Protetické riešenia defektov mandibuly
Protetické riešenie defektov so zachovanou kontinuitov mandibuly
Diskontinuitné defekty mandibuly
Liečebné riešenie defektov po resekcii jazyka
Defekty mäkkého podnebia a orofaryngu
Kotvenie postresekčných intraorálnych náhrad pomocou implantačných
zariadení
Použitie magnetov v stomatologickej protetike
4. Faciálne protézy (ektoprotézy, epitézy) J. Vaško, M. Apfelová
Klinický a laboratórny postup zhotovenia tvárových protéz
5. Vrodené chyby čeľustí T. Sokolová
Prehľad o súčasnom stave problematiky rázštepov pery a podnebia
1. Klasifikácia rázštepov pery a podnebia
2. Frekvencia rázštepov
3. Názory na etiológiu rázštepov pery a podnebia
4. Morfologické zmeny chrupu a tváre nositeľov rázštepov
5. Všeobecné zásady rehabilitácie pacientov protetickou terapiou
6. Poruchy reči u pacientov s rázštepom podnebia
Záver
23. Rebazovanie protéz, opravy náhrad P. Andrik, J. Vaško, T. Sokolová, J. Šesták,
M. Tvrdoň
Rebazovanie protéz P. Andrik, J. Vaško, T. Sokolová
Dočasné pružné materiály a tkanivové kondicionéry J. Šesták, M. Tvrdoň
Register