Predošlé publikácie

Zoltán Oláh -Martin Tvrdoň – Oldřich Vyjidák – Lasery a medicína

Martin Tvrdoň a kolektív : Protetická stomatológia, liečba a prevencia, 1999, 580 s.

Prvá kniha z edície nasledujúcich učebníc. Odborný obsah sa opiera aj o odborný výklad učebnice z roku 1983: Stomatologická protetika autorov – P.Andrik, B.Bílý, J.Bittner, L.Takáč, J. Vaško, ktorý v konštrukcii čiastočných a celkových náhrad je platný a taký asi dlho zostane. V  novej učebnici z roku 1999 je liečba v protetickej stomatológii uvedená nielen ako technický odbor, ale ako klinický z hľadiska prevencie a predĺženia životnosti chrupu, celkového zdravia pacienta s popisom najčastejších ochorení, vrátane diabetes, srdcových chorôb, ale aj inekčných, HIV, TBC, ďalej onkológie, osteoporózy a iných. Pretože to sú skutoční pacienti, ktorí prichádzajú do našich ambulancií a môžu značne ovplyvniť diagnózu a liečebnú indikáciu. Prvý krát je vysvetlené základné využitie PC, nový návrh diagnostiky defektov zuboradia, ocenený aj na zahraničných odborných podujatiach, niektoré nové liečebné spôsoby, prvky, napríklad intrakoronárne mostíky, adhezívne mostíky, parapulpárne čapy, liečba a využitie aj posledných, zvyškových zubov, preprotetická chirurgická príprava s novým typom čiastočných a celkových snímateľných protéz, výklad využitia diaľkového RTG pri diagnostike protetickej liečby, je prepracovaná gnatológia, je veľmi detailne popísaná anatómia a funkcia temporomandibulárneho kĺbu, jeho ochorenie a liečba, jeden typ implantátov a ich problematika atď.

Martin Tvrdoň, Igor Čech, Táňa Sokolová : Atlas of Prosthodontic treatment, 2004, 308 s.

Kniha vyšla v anglickom jazyku. Obrazový atlas stomatologických protetických konštrukcií v „klasickej“ protetickej liečbe, s implantátmi, ako aj v liečbe vrodených a získaných defektov maxilofaciálnej oblasti.

Martin Tvrdoň a kolektív, Protetická stomatológia, liečba a prevencia, 2006, 580 s.

Druhá kniha z edície učebníc, pokračovanie prvej z roku 1999. V monografii sa poprvýkrát zjavujú témy elektronickej produkcie fixných protetických náhrad, širšie sú popísané keramické materiály, objavujú sa fixné mostíky so sklenenými neinvazívnymi piliermi pri riešení defektov chrupu druhej triedy –skrátených zubných oblúkov fixnými náhradami, riešenie defektov chrupu protézami z pružných protetických materiálov, je širšie popísaná liečba postresekčných získaných defektov maxilofaciálnej oblasti.

Martin Tvrdoň, Milan Kotráň, Maria Čižmarovičová a kolektív : Vybrané kapitoly z protetickej stomatológie, 2011, 467 s.

Odborný obsah v tejto knihe je v kapitolách spracovaný z iného hľadiska, z postupného ontogenetického zväčšovania sa defektov chrupu počas života človeka ako funkčného, morfologického a estetického ochorenia chrupu. Zubný oblúk sa delí na tri základné funkčné oblasti, frontálnu- rezákovú, diagonálnu- špičiakovú a stoličkovú – premolárovú a molárovú. V nich pri získavaní a spracovaní sústa jedla prebiehajú úplne iné procesy s rozličnými funkčnými silami v ich smere a veľkosti. Na tomto filogeneticky trvalom princípe je založené ďalšie diagnostické kritérium defektov chrupu. Diagnostika bola prednesená aj na európskych a svetových odborných fórach a  kladne hodnotená. Čo je dôležité, systém je vhodný aj pre IT techniku. Každá protetická škola (a tých máme nazbieraných do štyridsať) sa však ťažko vzdáva svojej diagnostickej metódy. Niektoré boli navrhnuté aj v prvej polovici dvadsiateho storočia napr. podľa typu náhrad, čo sa dnes často ťažko zakomponováva do programu PC. V protetickom klinickom odbore z celosvetového hľadiska to však znamená Babylon.
V knihe sú uvedené aj preprotetické chirurgické úpravy chrupu a mäkkých a kostných tkanív, orálna hygiena, bielenie zubov, je v širšom meradle uvedený laser ako praktický klinický liečebný prostriedok, prvýkrát uvedené laserové ručné nástroje na vyhľadávanie kazov, liečba ozónom (správnejšie jednoatomárnym kyslíkom), obrovské boom mikroskopického vyšetrenia a liečenia chrupu, 3D RTG, spolupráca ortodonta s protetikom, významný príspevok stomatológa pri liečbe pacienta s celkovým ochorením, návod na foto registráciu ústnej dutiny a iné.

Martin Tvrdoň – Mária Čižmarovičová – Nedostatky a chyby v starostlivosti o chrup, tkanivá ústnej dutiny, ich následky a chodrobné stavy

 

Martin Tvrdoň, Eva Kovaľová, Pavel Andrik, Boris Bíly, Jiří Bittner, Milan Kotráň, Jana Mentelová a kolektív : Protetická stomatológia, 2017, s.996.