Predošlé publikácie

Zoltán Oláh, Martin Tvrdoň, Oldřich Vyjidák – Lasery a medicína

Martin Tvrdoň a kolektív: Protetická stomatológia, liečba a prevencia, 1999, s. 580

Prvá kniha z edície nasledujúcich učebníc. Odborný obsah sa opiera aj o odborný výklad učebnice z roku 1983: Stomatologická protetika autorov – P.Andrik, B.Bílý, J.Bittner, L.Takáč, J. Vaško, ktorý v konštrukcii čiastočných a celkových náhrad je platný a taký asi dlho zostane. V  novej učebnici z roku 1999 je liečba v protetickej stomatológii uvedená nielen ako technický odbor, ale ako klinický z hľadiska prevencie a predĺženia životnosti chrupu, celkového zdravia pacienta s popisom najčastejších ochorení, vrátane diabetes, srdcových chorôb, ale aj infekčných, HIV, TBC, ďalej onkológie, osteoporózy a iných. Pretože to sú skutoční pacienti, ktorí prichádzajú do našich ambulancií a môžu značne ovplyvniť diagnózu a liečebnú indikáciu. Prvý krát je vysvetlené základné využitie PC, nový návrh diagnostiky defektov zuboradia, ocenený aj na zahraničných odborných podujatiach, niektoré nové liečebné spôsoby, prvky, napríklad intrakoronárne mostíky, adhezívne mostíky, parapulpárne čapy, liečba a využitie aj posledných, zvyškových zubov, preprotetická chirurgická príprava s novým typom čiastočných a celkových snímateľných protéz, výklad využitia diaľkového RTG pri diagnostike protetickej liečby, je prepracovaná gnatológia, je veľmi detailne popísaná anatómia a funkcia temporomandibulárneho kĺbu, jeho ochorenie a liečba, jeden typ implantátov a ich problematika atď.

Martin Tvrdoň, Igor Čech, Táňa Sokolová : Atlas of Prosthodontic treatment, 2004, s. 308

Kniha vyšla v anglickom jazyku. Obrazový atlas stomatologických protetických konštrukcií v „klasickej“ protetickej liečbe, s implantátmi, ako aj v liečbe vrodených a získaných defektov maxilofaciálnej oblasti.

Martin Tvrdoň a kolektív, Protetická stomatológia, liečba a prevencia, 2006, s. 580

Druhá kniha z edície učebníc, pokračovanie prvej z roku 1999. V monografii sa po prvýkrát zjavujú témy elektronickej produkcie fixných protetických náhrad, širšie sú popísané keramické materiály, objavujú sa fixné mostíky so sklenenými neinvazívnymi piliermi pri riešení defektov chrupu druhej triedy –skrátených zubných oblúkov fixnými náhradami, riešenie defektov chrupu protézami z pružných protetických materiálov, je širšie popísaná liečba postresekčných získaných defektov maxilofaciálnej oblasti.

Martin Tvrdoň, Milan Kotráň, Maria Čižmarovičová a kolektív : Vybrané kapitoly z protetickej stomatológie, 2011, s. 467

Odborný obsah v tejto knihe je v kapitolách spracovaný z iného hľadiska, z postupného ontogenetického zväčšovania sa defektov chrupu počas života človeka ako funkčného, morfologického a estetického ochorenia chrupu. Zubný oblúk sa delí na tri základné funkčné oblasti, frontálnu- rezákovú, diagonálnu- špičiakovú a stoličkovú – premolárovú a molárovú. V nich pri získavaní a spracovaní sústa jedla prebiehajú úplne iné procesy s rozličnými funkčnými silami v ich smere a veľkosti. Na tomto filogeneticky trvalom princípe je založené ďalšie diagnostické kritérium defektov chrupu. Diagnostika bola prednesená aj na európskych a svetových odborných fórach a  kladne hodnotená. Čo je dôležité, systém je vhodný aj pre IT techniku. Každá protetická škola (a tých máme nazbieraných do štyridsať) sa však ťažko vzdáva svojej diagnostickej metódy. Niektoré boli navrhnuté aj v prvej polovici dvadsiateho storočia napr. podľa typu náhrad, čo sa dnes často ťažko zakomponováva do programu PC. V protetickom klinickom odbore z celosvetového hľadiska to však znamená Babylon.
V knihe sú uvedené aj preprotetické chirurgické úpravy chrupu a mäkkých a kostných tkanív, orálna hygiena, bielenie zubov, je v širšom meradle uvedený laser ako praktický klinický liečebný prostriedok, prvýkrát uvedené laserové ručné nástroje na vyhľadávanie kazov, liečba ozónom (správnejšie jednoatomárnym kyslíkom), obrovské boom mikroskopického vyšetrenia a liečenia chrupu, 3D RTG, spolupráca ortodonta s protetikom, významný príspevok stomatológa pri liečbe pacienta s celkovým ochorením, návod na foto registráciu ústnej dutiny a iné.

Martin Tvrdoň – Mária Čižmarovičová – Nedostatky a chyby v starostlivosti o chrup, tkanivá ústnej dutiny, ich následky a chorobné stavy

Martin Tvrdoň, Eva Kovaľová, Pavel Andrik, Boris Bíly, Jiří Bittner, Milan Kotráň, Jana Mentelová a kolektív: Protetická stomatológia, 2017, s. 996

V úvodoch predchádzajúcich monografií z r.1999,  2006 a 2011 sme písali o  rýchlom vývoji techniky, technológií, materiáloch, spôsoboch liečby medicínskeho odboru – Protetickej stomatológie. Aj z tohto dôvodu sme si opäť sadli ku počítaču, prehodnotili staré a nové metódy liečby, naše porovnali so zahraničnými. Samozrejme, mnohé „staré“ princípy sú stále platné a asi aj dlho budú. Výsledky sme  spracovali v tomto vydaní Protetickej stomatológie.
Teší nás, že sa k nám pridali aj ďalší kolegovia a kolegyne a priniesli výsledky svojich prác. Vniesli čerstvý závan do protetiky a pozitívne obohatili úroveň monografie.
Táto práca sa od predchádzajúcich, v úvode spomenutých, svojou filozofiou líši. Z hlavných odlišností uvádzame:

  • protetická stomatológia nie je len odbor techniky, technológií a materiálov. Je to odbor o ich využití v živom organizme, o kontakte so živými tkanivami. Nie náhodou sú hlavnými autormi  tejto práce protetici a významná odborníčka v parodontológii. Problémy protetiky a účinnosti liečby sú okrem mnohých rôznych hľadísk do veľkej miery záležitosťou stavu, odolnosti a imunity organizmu, lokálne parodontu pred, počas a  po ukončení liečby,  dlhodobej funkcie náhrad a potláčania fokálnej infekcie. Sme radi že, mnohí kolegovia sa zaoberajú vzťahom zubov so stavom organizmu, alebo aj opačne,
  • pri rozdelení protetických náhrad je uvedená nová kategória: Náhrady šetriace tvrdé zubné tkanivá. Ukazuje sa, že aj týmto smerom sa bude vývoj liečby uberať,
  • na rozdiel od minulosti uvádzame v samostatných kapitolách fixné rekonštrukcie koruniek zubov a fixné mostíky premosťujúce defekty chrupu
  • snímateľné náhrady boli pôvodne v jednom koši, my sme snímateľné náhrady rozdelili:
    • na náhrady „klasické“ snímateľné, zakotvené kotevnými sponovými systémami v závislosti na prirodzenej kvalite, polohe, tvare a postavenia pilierových zubov
    • a na náhrady, kde ide o kombináciu snímateľných náhrad s fixnými. Je to zložitá problematika, ktorá predstavuje ďalšiu frekventovanú kategóriu protetiky. Uviedli sme ju v samostatnej 17. kapitole a v 18.kapitole s názvom Celkové protézy v podkapitole Podopreté celkové protézy. Fixné náhrady okrem iných funkcií slúžia na zakotvenie snímateľných náhrad. Sú špeciálne upravované pre spojenie s nimi a takisto opačne, snímateľné náhrady majú prvky, ktorými sa zabezpečuje spojenie s fixnými a súčasne sa zabezpečuje aj retencia, stabilita a prenos žuvacieho tlaku. Spoločne musia tvoriť integrovaný funkčný,  morfologický a estetický celok zubného oblúka. Odolnosť a životnosť zubov, retencia a stabilita náhrad, ako aj estetika je vyššia v porovnaní s „klasickými“  snímateľnými náhradami bez fixnej kombinácie,
  • upozorňujeme na nové keramické materiály, výborné vlastnosti skla, elektronické technológie výroby náhrad, preprotetickú virtuálnu vizualizáciu výsledku liečby, lasery, detailnejšie vyšetrenia naprílad 3D RTG, mikroskopickú liečbu, pružné materiály atď. Neodpustíme si poznámku, že vo vyspelých krajinách (čo u nás bolo nedávno tiež  bežné) stále napríklad vo forme inlayí, onlayí, overlayií, koruniek a pod., nevylúčili z repertoáru drahé kovy pre ich baktéricídny účinok s malým výskytom (alebo žiadnym) hromadenia povlakov a sekundárnych kazov.

Implantáty si zasluhujú zvláštne rozsiahle štúdium, majú svoje oprávnenie a aj budúcnosť. V knihe sú spomenuté okrajovo.

Snahou a cieľom monografie je  posun životnosti chrupu a celkového zdravia človeka do čo najväčšieho veku.